Γενική μορφή εξίσωσης κύκλου

Εισαγωγή Γενική μορφή εξίσωσης κύκλου καλείται, συνήθως, μια εξίσωση της μορφής $x^2+y^2+Ax+By+{\it\Gamma}=0$, η οποία συνοδεύεται από μία κατάλληλη συνθήκη που πληρούν οι συντελεστές $A, B$ και ${\it\Gamma}$. Η μέθοδος συμπλήρωσης…

Η συμπλήρωση τετραγώνου για την εξίσωση του κύκλου

Εισαγωγή Πως εξειδικεύεται η συμπλήρωση τετραγώνου για την εξίσωση του κύκλου; Ποια είναι η χρησιμότητα της μεθόδου; Πως μπορούν να υπολογιστούν το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου που παριστάνει…